319A2739-scaled-q0u1p5vl1j75pr7bwxl57pvv5p3a07noczs4b53iii

مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شـرکت قطب پتـروشـیمی سپهر لاوان منصوب شدند

باحکم مدیرعامل انرژی سپهر؛