قطب 2

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت اول

شرکت قطب پترو شیمی سپهر لاوان در نظر دارد ن سبت به انتخاب پیمانکار صلاحیتدار و واجد شرایط جهت واگذاری “باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز«۲» هتل سپهر “ واقع در شیرینو عسلویه به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینو سیله از کلیه شرکت های پیمانکاری که
الزاما” دارای پایه یک ابنیه و حداقل دارای پایه سه تاسیسات (توامان) و سایر مدارک معتبر ذکر شده در این فراخوان ، جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید:

 

۱ – مناقصه گزار: شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان
۲ – آدرس مناقصه گزار: تهران – بلوار میرداماد خیابان نساء کوچه پیرزاده – پلاک ۳۸ طبقه اول واحد ۲
۳ – موضوع مناقصه: تکمیل عملیات اجرایی ساختمان هتل سپهر واقع در عسلویه؛
۴ – شرح مخت صر عملیات: باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز «۲» هتل سـپهر واقع در منطقه شـیرینو-عسـلویه شـامل : خرید و
اجرای عملیات مربوط به تکمیل اسکلت فلزی و سقف ها، عملیات سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
هتل ۹ طبقه سـپهر به متراژ ۱۴۵۰۰ مترمربع و عملیات محوطه سـازی به طور کامل براسـاس مشـخصـات ، نقشـه های اجرائی و
مدارک و مشخصات فنی .
۵ – محل پروژه: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شیرینو- روبروی هتل کاویان- هتل سپهر.
۶ – گواهینامه صلاحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز:
.۱-۶ داشتن گواهینامه پایه یک ابنیه و پایه سه تاسیسات (توامان) از سازمان برنامه و بودجه کشور.
.۲-۶ سابقه اجرا و تکمیل پروژه های مشابه.
۷ – روش انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار به روش مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی می باشد.
۸ – ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول:
.۱-۸ کلیه شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در مراحل بعدی
مناقصه می باشند.
.۲-۸ روش ارزیابی به صورت وزنی و بر اساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت.
.۳-۸ حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی ۶۵ می باشد.
۹ – سایر شرایط:
-۱-۹سایر جزئیات و اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
-۲-۹ شرکت قطب پترو شیمی سپهر لاوان در برر سی م ستندات و نیز قبول و یا رد هر یک و یا تمام م ستندات ارزیابی کیفی ارائه
شده توسط مناقصه گران بدون آنکه نیاز یه پاسخگویی باشد، مختار است.
۱۰ – مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی: متقاضـــیان می توانند حداکثر به مدت ۵ روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم برای
دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند ۲ فوق مراجعه نمایند.

جهت دانلود فراخوان کلیک کنید

-۲۰۶۱۹۵۱۲۳۱_۱۰۹۶۵۳۳۲۴۰

۳۲۱۵۲۷۵۵۴_۶۳۳۲۱۸۹۶۰

 

 

 

Share :

مطالب اخیر