شرکت قطب-min

تصفیه خانه صنعتی با ظرفیت سالانه ۳۶ میلیون لیتر راه اندازی می شود