سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه فعلی شرکت که کل مبلغ آن پرداخت گردیده است.

۴۶۹.۵۵۶
میلیون ریال
شرکت هلدینگ انرژی سپهر ۴۶۹،۴۳۶،۰۰۰ تعداد سهام شرکت حدود ۹۹.۶ درصد از کل سهام شرکت را داراست و دیگر شرکت های قید شده هر کدام ۳۰،۰۰۰ تعداد از سهام شرکت حدود ۰.۰۱ درصد از کل سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
شرکت هلدینگ انرژی سپهر (سهامی خاص) ۹۹.۶ %
شرکت صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) ۰.۰۱ %
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) ۰.۰۱ %
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) ۰.۰۱ %
شرکت تجارت بین الملل سکو (سهامی خاص ) ۰.۰۱ %
holding logo

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

sabalan min 2 1

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

dena min 3 1

شرکت صنایع پتروشیمی دنا

siraf

شرکت پتروشیمی سیراف انرژی

seco 2

شرکت تجارت بین الملل سیتکو