خدمات رفاهی و گردشگری

خدمات رفاهی و گردشگری خانواده های کارمندان مقیم در عسلویه:

یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر پرسنل، خدمات رفاهی هر سازمان است که با افزایش انگیزه کارکنان نقش مهمی در بهبود عملکرد آنان دارد. شناخت ابعاد خدمات رفاهی که در افزایش عملکرد مؤثر است، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد داشت. لذا مجموعه قطب سپهر لاوان در پی راه اندازی خدمات رفاهی و گردشگری جذاب و مناسب برای خانواده های کارکنان عسلویه می باشد که شرایط دلپذیری را برای آنها به وجود آورد.