قطب پتروشیمی سپهر لاوان

درباره ما

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان زیر مجموعه شرکت انرژی سپهر که در سال ۱۳۹۱ به‌صورت سهامی خاص تاسیس گردیده، در طول مدت فعالیت مستمر و پویای خود، هم‌اکنون در زمره شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده خدمات غیر صنعتی در منطقه عملیاتی پارس شناخته می‌شود. ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که به صورت پویا و نظام مند، در توسعه و تعالی ارائه خدمات غیر صنعتی در منطقه عسلویه ایفای نقش نماید.

بـا چنیـن رویکـردی کـه تأمیـن نیازهـای کیفـی و کمـی طیـف وسـیعی از مشـتریان به ویـژه طرح های در دسـت اجـرای شـرکت انـرژی سـپهر در اولویـت قـرار گرفتـه، ماموریـت یـا محـدوده کاری ایـن شـرکت بـه شـرح ذیل معیـن گردیده اسـت:

ارائه خدمات متمرکز غیرصنعتی به مشتریان در بخش‌های:

خدمات مدیریت طرح یا پیمانکاری در بخش های :

خدمات تأمین،آموزش نیروی انسانی شامل:

از جمله مشتریان فعلی این مجموعه :