survey

پرسشنامه ارزیابی کیفیت تغذیه و رستوران

بخش اول - اطلاعات جمعیت شناختی

نام و نام خانوادگی*

برداشت شما از عملکرد خدمت