survey

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمت

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، در خصوص ارائه خدمات خود در صدد است با همیاری شما مشتریان، از طریق نظرسنجی و ارزیابی خدمات، کیفیت این دسته از خدمات را بهبود ببخشد. در این پروژه ضمن بازخوردگیری از کیفیت ارائه خدمات در جهت ارتقای کیفیت، هدایای ارزشمندی به قید قرعه به صورت ماهانه اهدا خواهد شد. این پرسشنامه از دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه ارزیابی تشکیل شده است. اطلاعات جمعیت شناختی در تحلیل نتایج و تعیین اولویت های بهبود موثر می باشد. در بخش پرسشنامه ارزیابی به سوالاتی که سرویس مورد نظر را دریافت نمی کنید، پاسخ ندهید. تکمیل اطلاعات تماس به فرایند قرعه کشی کمک خواهد کرد و اطلاعات مشتریان نزد ما محفوظ و حفظ محرمانگی رعایت خواهد شد.