survey

پرسشنامه ارزیابی کیفیت مجموعه اقامتی

بخش اول - اطلاعات جمعیت شناختی

نام و نام خانوادگی*

برداشت شما از عملکرد خدمت