survey

پرسشنامه ارزیابی کیفیت مجموعه اقامتی

"*" indicates required fields

بخش اول - اطلاعات جمعیت شناختی

نام و نام خانوادگی*

برداشت شما از عملکرد خدمت