گالری خدمات اقامت

تلاش برای بهبود کیفیت خدمات مهمانداری در مهمانسرای سپهر

مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان خدماتی مستقر در مهمانسرای سپهر با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایت ساکنان در مهمانسرا.

راهبری و نگهداری از مهمانسرا و ارائه خدمات مستمر (بدون توقف) در مهمانسرای سپهر

مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان خدماتی مستقر در مهمانسرای سپهر با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایت ساکنان در مهمانسرا.

Share :